VŚEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY


 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

 

 

I. Základné ustanovenia

 

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti medzi:

ERAWAN MASSAGE s.r.o
IČO: 46939709
DIČ: 2023661629
so sídlom: Úzka ul. 719/3, 924 01 Galanta
zapísaná v OR OS TT, oddiel Sro, vložka č. 30663/T
web: www.erawan.sk

(ďalej len „predávajúci“)

a

zákazníkom.

Zákazník je fyzická osoba, ktorá vstúpila do záväzkového vzťahu s predávajúcim ako kupujúci (zákazník) produktov ponúkaných predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho www.erawan.sk, a to vo forme darčekového poukazu.

Všetky vzťahy, ktoré nie sú upravené v obchodných podmienkach sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode.

Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchýlne dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

 

II. Objednávka

Zákazník objednáva poukaz ponúkaný predávajúcim prostredníctvom svojej webovej stránky. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých potrebných údajov. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je zákazníkom vybraný poukaz na služby poskytované predávajúcim a je záväzná (ďalej len „zmluva“). Zmluva medzi predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim nadobúda účinnosť doručením potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho na mailovú adresu zákazníka, ktorá je uvedená v objednávke. Následne je odoslaná poukážka na adresu kupujúceho. Platnosť poukazu je 12 mesiacov odo dňa vystavenia poukazu. Po uplynutí tejto lehoty právo na plnenie vyplývajúce z poukazu pre zákazníka zaniká.

Za podstatné náležitosti objednávky sa považujú:

» identifikácia zákazníka (meno a priezvisko)
» adresa dodania
» druh objednaného poukazu
» množstvo objednaných poukazov
» emailová adresa a telefónne číslo zákazníka

 

III. Odstúpenie od zmluvy

Zákazník má právo v súlade s § 12 zák. č. 108/2002 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa doručenia poukazu a to bez uvedenia dôvodu. Odstúpenie od zmluvy musí zákazník uskutočniť písomnou formou spolu s poukazom zaslanou a riadne doručenou na adresu sídla predávajúceho. Zároveň musí obsahovať údaje na identifikáciu predávajúceho a zákazníka a súčasťou listu, ktorým odstúpi zákazník od zmluvy, musí byť aj poukaz, ktorý bol zákazníkovi doručený.

 

IV. Cenové podmienky

Aktuálna cena poukazu je uvedená vždy na webovej stránke predávajúceho a to v závislosti od druhu vybraného poukazu zo strany zákazníka. Cena sa uvádza vždy s DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny poukazov, s tým, že nové ceny poukazov sú pre zákazníka platné odo dňa ich zverejnenia na adrese www.erawan.sk. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na poukaz už objednaný zákazníkom.

 

V. Platobné a dodacie podmienky

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

» platba v hotovosti pri prevzatí poukazu v salóne ERAWAN MASSAGE s.r.o.
» platba vopred bankovým prevodom (predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 3 pracovných dní od    pripísania ceny za poukaz, doručí poukaz zákazníkovi na adresu, ktorá bola uvedená v objednávkovom formulári spolu s daňovým dokladom
» na dobierku pri doručení poukazu (hotovosť preberá od zákazníka prepravca)

Predávajúci zaisťuje či sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania:

» osobný odber
» zasielanie poštou na adresu

 

VI. Iné podmienky

Zákazník berie na vedomie, že na úspešné využitie poskytovaných služieb, vyplývajúcich zo samotného poukazu, je potrebná rezervácia konkrétnej zákazníkom vybranej a objednanej služby u predávajúceho, a to telefonicky na telefónnom čísle uvedenom na wgoldebovej stránke predávajúceho www.www.erawan.sk alebo na samotnom poukaze, a to v dostatočnom časovom predstihu. Zákazník berie na vedomie, že predávajúci nemá možnosť ovplyvniť skutočnosť, ak na prípadný zákazníkom žiadaný termín poskytnutia služby už rezervácia nie je možná z dôvodu vyťaženosti predávajúceho a poskytovania služieb inému zákazníkovi. Zákazník berie na vedomie povinnosť preukázania sa Predávajúcemu zakúpeným poukazom pred samotným poskytnutím služby uvedenej na poukaze. Predávajúci je oprávnený zákazníkovi odoprieť poskytnutie služby, ak mu zákazník takýto poukaz nepredloží.

Súťaže a lehoty k vyzdvihnutiu výhry

V prípade, že výherca vyhrá v súťaži usporiadanej ERAWAN MASSAGE s.r.o, je tento výherca povinný vyzdvihnúť si výhru do 30-tich kalendárnych dní odo dňa, kedy boli vyhlásené ERAWAN MASSAGE s.r.o výsledky takejto súťaže. Nárok výhercu na výhru zaniká uplynutím tejto lehoty, kedy výhra prepadne v prospech usporiadateľa.

 

VII. Ochrana osobných údajov zákazníka

Zákazník týmto udeľuje predávajúcemu súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu osobných údajov, ktoré poskytne pri vypĺňaní objednávkového formulára (ďalej len „osobné údaje“) za účelom výlučne obchodným, vyplývajúcim zo zmluvy a to súhlas podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Zákazník tiež potvrdzuje, že osobné údaje sa zhodujú so skutočnosťou, sú úplné, pravdivé a presné a v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť poskytovateľovi na adresu erawan@erawan.sk. Súhlas so spracovaním týchto osobných údajov udeľuje zákazník dobrovoľne, a to na dobu určitú, počínajúc jeho udelením, až do uplynutia dvoch rokov od zániku všetkých záväzkov a/alebo iných právnych vzťahov medzi zákazníkom a predávajúcim.

 

VIII. Podmienky reklamácie

Ak zákazník v lehote podľa týchto VOP neobdrží poukaz, alebo poukaz má iné nedostatky, môže ich reklamovať, a to písomne na adrese predávajúceho uvedenej v úvode týchto obchodných podmienok, prípadne e-mailom na adresu: erawan@erawan.sk.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu bezodkladne, najneskôr však do 30 dní od doručenia reklamácie. V prípade, že reklamácia nebude v uvedenej lehote zo strany predávajúceho vybavená, je zákazník oprávnený od zmluvy odstúpiť.

 

IX. Iné ustanovenia

Žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú zmluvné strany nemohli predvídať, a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle (najmä vojna, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné).

Dohľad nad dodržiavaním spotrebiteľských práv a právom chránených záujmov zákazníka ako spotrebiteľa, a to v súlade s príslušnými spotrebiteľskými právnymi predpismi platnými a účinnými na území SR, vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia.

 

X. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto Obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť alebo doplniť. Zmeny alebo doplnky obchodných podmienok vstupujú do platnosti odo dňa ich zverejnenia na stránke www.erawan.sk. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru. Odoslaním objednávky predávajúcemu zákazník zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami predávajúceho.

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.1.2013