GDPR


Podmienky ochrany osobných údajov

 

 

 

I.

 

Základné ustanovenie

 

 

 

1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je ERAWAN MASSAGE s.r.o., IČO 46 939 709 so sídlom Úzka 719/3, 924 01 Galanta (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

 

2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:

adresa: Úzka 719/3, 924 01 Galanta

email: erawan@erawan.sk

telefón: 0948 303 733

 

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

 

3. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

 

 

 

II.

 

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 

 

 

1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, tel. kontakt, emailová adresa, v prípade fyzických osôb a živnostníkov aj číslo účtu IČO, DIC, IČ DPH, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

 

 

 

III.

 

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 

 

 

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

 

» oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,

» plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, a to konkrétne plnenie daňových a účtovných povinností vo

vzťahu k štátnym inštitúciám

 

 

 

2. Účelom spracovania osobných údajov je:

 

» Vybavenie objednávky (objednávka darčekovej poukážky, rezervácia termínu) a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom;

» plnenie zákonných povinností vedenia účtovnej a daňovej agendy

» zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.

 

3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

 

 

 

IV.

 

Doba uchovávania osobných údajov

 

 

 

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:

 

» po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami

prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov.

» po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu.

 

2. Po odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

 

 

V.

 

Príjemca osobných údajov (subdodávateľ prevádzkovateľa)

 

 

 

1. Príjemcom osobných údajov, ktorý pre prevádzkovateľa spracúva osobné údaje za účelom splnenia zákonných povinností vo vzťahu k mzdovej, daňovej a účtovnej agende, je mzdový účtovník.

 

2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

 

 

 

VI.

 

Vaše práva

 

 

 

1. Za podmienok stanovených v Zákone máte:

 

» právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,

» právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,

» právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,

» právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,

» právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,

» právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. I. týchto podmienok.

 

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

 

 

VII.

 

Podmienky zabezpečení osobných údajov

 

 

 

1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

 

2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu úložísk osobných údajov v listinnej podobe, ktoré sú uložené v archíve dostupnom len pre prevádzkovateľa.

 

3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

 

 

VIII.

 

Záverečné ustanovenia

 

 

 

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

 

2. S týmito podmienkami súhlasíte zaslaním objednávky prostredníctvom internetového formulára. Súhlasíte tiež, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

 

3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

 

 

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.201